MUsic Ministry

MUsic Ministry

Mass Line Up (Huwebes Santo) 05/04/2012

Entrance Song: Sa Hapang ng Panginoon
                          Panginoon Maawa
                          Luwalhati sa Diyos
Salmong Tugunan:
Pag-huhugas ng Paa  Song: Panalangin sa Pagiging bukas Plad
                                             Panangutan
                                              Diyos ay pag-ibig
Pag-aalay ;  Isang bayan, isang panginoon, isang lahi
                    Santo, Santo,Santo
Pagbubunyi: Sa Krus mo at Pag -kabuhay
                     Amen
                      Ama Namin
                     Sapagkat
                     Kordero
Komunyon : Huling Hapunan
                      Kaibigan

No comments: